مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1440

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1440 مطابق با پنج شنبه 29 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دهم محرم 1440

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1440 مطابق با چهارشنبه 28 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب نهم محرم 1440

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1440 مطابق با سه شنبه 27 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 مطابق با دوشنبه 26 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1440

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1440 مطابق با یکشنبه 25 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب ششم محرم 1440

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1440 مطابق با شنبه 24 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1440

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1440 مطابق با جمعه 23 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1440

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1440 مطابق با پنجشنبه 22 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب سوم محرم 1440

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1440 مطابق با چهارشنبه 21 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440

مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440 مطابق با سه شنبه 20 شهریور 1397 موضوع سحنرانی : غدیر خم و غدیر ابتهال در سوره مبارکه آل عمران سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :