شب یازدهم محرم 1434

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  32 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :13 MB   …


شب دهم محرم 1434

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  37 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :15 MB   …


شب نهم محرم 1434

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : ریافت فایل پاورپوینت با حجم :  32 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :14 MB   …


شب هشتم محرم 1434

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  36 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :15 MB   …


شب هفتم محرم 1434

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  31 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :13 MB   …


شب ششم محرم 1434

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  34 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :13 MB   …


شب پنجم محرم 1434

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  65 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :14 MB   …


شب چهارم محرم 1434

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  33 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :13 MB   …


شب سوم محرم 1434

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  33 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :13 MB   …


شب دوم محرم 1434

مراسم عزاداری شب دوم محرم 1434 موضوع سخنرانی :  کودتایی به نام سقیفه ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(8)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  32 MB         دریافت فایل پی دی اف با جحم  :12 MB   …