دریافت کل محتوای محرم 1436 بصورت یکجا

مراسم عزاداری محرم 1436 به مدت 11 شب از 3 الی 12 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات کل فایل های محتوایی بصورت یکجا:


شب یازدهم محرم 1436

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1436 مطابق با 13 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب دهم محرم 1436

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1436 مطابق با 12 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب نهم محرم 1436

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1436 مطابق با 11 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب هشتم محرم 1436

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1436 مطابق با 10 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب هفتم محرم 1436

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1436 مطابق با 9 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب ششم محرم 1436

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1436 مطابق با 8 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب پنجم محرم 1436

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1436 مطابق با 7 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب چهارم محرم 1436

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1436 مطابق با 6 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب سوم محرم 1436

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1436 مطابق با 5 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :