شب بیست و سوم رمضان 1436

مراسم احیای شب بیست و سوم رمضان 1436 مطابق با پنج شنبه 17 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و دوم رمضان 1436

مراسم احیای شب بیست و دوم رمضان 1436 مطابق با چهار شنبه 16 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و یکم رمضان 1436

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان 1436 مطابق با سه شنبه 15 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیستم رمضان 1436

مراسم احیای شب بیستم رمضان 1436 مطابق با دوشنبه 15 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب نوزدهم رمضان 1436

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان 1436 مطابق با یکشنبه 14 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :