شب بیست و سوم رمضان 1441

مراسم احیای شب بیست و سوم رمضان 1441 موضوع سخنرانی : (( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا )) سوره نازعات آیه 5 سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و دوم رمضان 1441

مراسم احیای شب بیست و دوم رمضان 1441 موضوع سخنرانی : (( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا )) سوره نازعات آیه 5 سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و یکم رمضان 1441

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان 1441 موضوع سخنرانی : (( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا )) سوره نازعات آیه 5 سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیستم رمضان 1441

مراسم احیای شب بیستم رمضان 1441 موضوع سخنرانی : (( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا )) سوره نازعات آیه 5 سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب نوزدهم رمضان 1441

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان 1441 موضوع سخنرانی : (( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا )) سوره نازعات آیه 5 سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و سوم رمضان 1439

مراسم احیای شب بیست و سوم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و دوم رمضان 1439

مراسم احیای شب بیست و دوم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و یکم رمضان 1439

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیستم رمضان 1439

مراسم احیای شب بیستم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب نوزدهم رمضان 1439

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :